Prinsjesdag 2021: de wijzigingen op een rijtje!

Met een demissionair kabinet kunnen geen nieuwe plannen en dus ook geen ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Deze bevoegdheid ligt nu bij de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet. Onderstaand worden de wijzigingen weergegeven met de kanttekening dat nog enige wijzigingen kunnen optreden.

Ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers wordt afgebouwd naar uiteindelijk € 3.240 in 2036. In 2021 bedraagt deze nog € 6.670. Volgend jaar is deze € 6.310.
 • Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%. Het lage tarief gaat in 2022 gelden voor winst tot € 395.000 in plaats van de huidige € 245.000.
 • Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 25%.
  Vanaf 2022 wordt de termijn voor voorwaartse verliesverrekening gewijzigd van zes jaar naar onbeperkt. Daarbij zijn verliezen tot maximaal € 1 miljoen volledig verrekenbaar.
 • Verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting wordt vanaf 2022 beperkt. Verrekening is alleen mogelijk met te betalen vennootschapsbelasting. Is die er niet, dan vindt geen teruggaaf plaats en wordt de verrekening uitgesteld tot een later jaar waarin er wel vennootschapsbelasting moet worden betaald.
 • De Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen (coronaregelingen) worden niet belast.

Inkomen

 • Het belastingtarief dat geldt in box 1 in de eerste schijf (de eerste en tweede schijf voor AOW’ers) daalt met ingang van 2022 met 0,03%.
 • De vrijstellingen, schijfgrenzen en het tarief in box 3 worden iets bijgesteld. Het gaat alleen om de gebruikelijk indexatie (inflatiecorrectie) en normale jaarlijkse bijstelling van het forfaitaire rendement. Echte wijzigingen zijn er dus (nog) niet.
 • De algemene heffingskorting gaat in 2022 omhoog van € 2.837 naar € 2.874 (voor AOW’ers gaat deze omhoog van € 1.469 naar € 1.487). Mensen met een inkomen tot € 69.398 profiteren hiervan.
 • De maximale bedrag van de arbeidskorting gaat omhoog van € 4.205 naar € 4.260 (voor werkende AOW’ers gaat deze omhoog van € 2.178 naar € 2.204). Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Met ingang van 2022 gaat die afbouw iets langzamer. Het afbouwpercentage wordt verlaagd van 6% naar 5,86% om het verschil tussen een- en tweeverdieners te verkleinen.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders met kinderen onder de 12 jaar wordt niet zoals gepland verhoogd, maar gaat juist omlaag van € 2.815 naar € 2.534. De verlaging is bedoeld om de uitgaven die volgen uit het wetsvoorstel waarin betaald ouderschapsverlof wordt geregeld op te vangen.
 • De maximale ouderenkorting wordt verhoogd van € 1.703 naar € 1.726. Alleen ouderen met een kleine € 50.000 inkomen hebben recht op ouderenkorting.
 • De alleenstaande ouderenkorting wordt verhoogd van € 443 naar € 449.

Werken

 • Met ingang van 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van € 2 per dag voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie en thee en toiletpapier. Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop thuis wordt gewerkt. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Als een deel van de dag thuis wordt gewerkt en een deel van de dag op kantoor moet de werkgever kiezen of hij de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer of de thuiswerkvergoeding geeft. Voor dezelfde werkdag beide vergoedingen geven kan dus niet. Zie ook www.rijksoverheid.nl voor meer informatie. Deze nieuwe mogelijkheid voor belastingvrije vergoeding voorziet in een grote behoefte. Uiteraard moet wel zorgvuldig worden afgestemd in hoeverre gekozen wordt voor reiskostenvergoeding en in hoeverre voor thuiswerkkostenvergoeding.
 • De thuiswerkkostenvergoeding is niet bedoeld voor de inrichting van de thuiswerkplek. Daarvoor mag de werkgever ook nu al een onbelaste vergoeding geven.
 • Wanneer werknemers aandelenopties van hun werkgever krijgen, moet daar op dit moment belasting over betaald worden wanneer de werknemer deze omzet in aandelen. Vanaf 2022 mag die heffing worden uitgesteld tot het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er geld beschikbaar komt.

Wonen

 • De eigenwoningregeling wordt gerepareerd om onbedoeld verlies van renteaftrek bij overlijden van een van de partners of bij mensen die samen met een partner een woning kopen en al eerder een woning hadden te voorkomen. Zie voor een overzicht www.rijksoverheid.nl.
 • Sinds 2021 betalen kopers jonger dan 35 jaar eenmalig slechts 2% overdrachtsbelasting. Voorwaarde is dat ze er zelf gaan wonen. De wet wordt aangepast zodat kopers bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld scheiding vóór overdracht bij de notaris of overlijden) niet alsnog 8% hoeven te betalen. Zie www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.
 • VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Bij terugkoop door de woningcorporatie of projectontwikkelaar hoeft vanaf 2022 geen overdrachtsbelasting meer te worden betaald.
 • Er wordt € 1 miljard vrijgemaakt om de komende 10 jaar snelle bouw van woningen te stimuleren.
 • Er komt een subsidieregeling voor woonruimte voor speciale doelgroepen. Bovendien wordt de subsidieregeling om woningen te bouwen voor kwetsbare mensen (lees: dak- en thuisloze mensen, statushouders en studenten) verlengd tot 2025.
 • Gebouweigenaren (waaronder bezitters van een koophuis) kunnen in de periode 2022 tot en met 2024 subsidie krijgen voor het plaatsen van hybride warmtepompen in woningen en voor isolatie van woningen. De subsidiepot hiervoor bedraagt respectievelijk € 288 miljoen en € 514 miljoen.
 • Er is € 160 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders om in de periode 2022 tot 2025 huurwoningen zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Toeslagen

 • Er wordt € 5 miljard gereserveerd voor het compenseren van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. Veel meer mensen dan verwacht hebben zich gemeld voor compensatie.
 • Het kind gebonden budget wordt verhoogd.
 • De zorgtoeslag wordt verhoogd van maximaal € 1.287 naar maximaal € 1.323 voor eenpersoonshuishoudens en van € 2.487 naar € 2.527 voor meerpersooshuishoudens.
 • Huurders konden het recht op huurtoeslag voor altijd verliezen als zij (een maand) voordat de huurprijs de grens overschreed geen huurtoeslag ontvingen. Vanaf 1 januari 2022 wordt het recht op huurtoeslag bij huurgrensoverschrijding hersteld. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.
 • Vanaf 1 januari 2022 is de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen tot 18 jaar geen voorwaarde meer voor recht op huurtoeslag. Huurtoeslag wordt niet meer teruggevorderd als het minderjarige kind geen geldige verblijfsvergunning (meer) heeft.

Zorg

 • De zorgpremie stijgt per 2022 naar verwachting met € 31 naar € 1.509 per jaar. Het zijn overigens de zorgverzekeraars die de premie uiteindelijk zullen vaststellen. Uiterlijk 12 november moeten zij de premies van hun polissen voor 2022 vaststellen.
 • Het eigen risico blijft op verzoek van de Tweede Kamer € 385 De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem bedraagt € 250.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet wordt 0,3% lager en komt uit op 6,7% (hoog tarief) en 5,45% (laag tarief).

Klimaatplannen

 • Extra geld voor bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen (zie hiervoor onder ‘Wonen’).
 • Er komt € 600 miljoen extra subsidie voor elektrische auto’s voor particulieren (SEPP-regeling) en bestelbussen en andere bedrijfsauto’s (SEBA-regeling).
 • De lage bijtelling voor elektrische auto’s en waterstofauto’s van de zaak blijft tot en met 2025. Voor 2022 geldt een bijtelling van 16% (12% in 2021). Voor elektrische auto’s wordt de maximale cataloguswaarde waarvoor de lage bijtelling geldt, verlaagd van € 40.000 in 2021 naar € 35.000 in 2022 en € 30.000 in 2023. Daarboven geldt de normale bijtelling van 22%.
 • We moeten vaker duurzame energie gaan gebruiken. Daarvoor komt € 1,3 miljard beschikbaar. Hiervan is € 750 miljoen bedoeld voor het ombouwen van het gasnet naar een zogenaamd ‘Waterstof Backbone’.
 • Er komt extra geld beschikbaar voor de SDE++ (een subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen).
 • Mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken krijgen meer belastingvoordelen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA, een extra aftrekpost voor investeringen in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen) wordt verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.
 • Er wordt € 73 miljoen extra vrijgemaakt voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het geldt gaat decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies. Daarnaast wordt er € 150 miljoen gestoken in onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee.

Overig

 • De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt vernieuwd zodat rechtshulp bij bijvoorbeeld scheiding of ontslag beter toegankelijk wordt. Daarnaast stelt het Rijk volgend jaar € 154 miljoen extra beschikbaar voor de vergoeding van sociaal advocaten en mediators.
 • Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald.
 • Koopkracht
 • Volgens de huidige verwachting stagneert de koopkracht: in 2022 is er een gemiddelde toename van slechts 0,1%. Dit is slechts een gemiddelde en zegt weinig over individuele huishoudens.

Meer weten? Neem contact op met jouw Kubus adviseur.

Prinsjesdag 2021: de wijzigingen op een rijtje!
Prinsjesdag 2021: de wijzigingen op een rijtje!

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Geplaatst op: 16 mei 2024

 • Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

  Geplaatst op: 13 mei 2024

 • Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

  Geplaatst op: 8 mei 2024