Algemene voorwaarden 2024

Kubus Coöperatie u.a., De Horck 21, 5431 NS Cuijk, KvK nr: 11057588.

ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten prijsopgaven, leveringen, verrichte diensten, transacties, declaraties van welke aard dan ook, tussen enerzijds Kubus Coöperatie u.a. en / of de bij de Kubus Coöperatie u.a. aangesloten leden, die binnen hun eigen onderneming (het zogenaamde KUBUS-kantoor, dat onder een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven) volledig voor eigen rekening en eigen risico werken, en anderzijds opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtgever binden Kubus Coöperatie u.a. niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Kubus Coöperatie u.a. de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

1. Uitvoering en levering

Kubus Coöperatie u.a. zal de te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Wanneer de briefing van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Kubus Coöperatie u.a. dienen te worden verkend, alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel. De diensten en de daarbij behorende goederen worden geleverd daar waar Kubus Coöperatie u.a. is gevestigd. Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij de opdrachtgever.

2. Offerte – begroting

Kubus Coöperatie u.a. maakt desgewenst een begroting met betrekking tot de opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot. Offertes van Kubus Coöperatie u.a. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht en/of het onderzoek heeft verstrekt. De offerte / begroting bevat een specificatie naar honorarium op basis van de door Kubus Coöperatie u.a. gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten. Wanneer bij het opstellen van de offerte / begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschied dan achteraf en in redelijkheid. De offerte / begroting kan door Kubus Coöperatie u.a. worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten die nadien zijn gewijzigd. Kubus Coöperatie u.a. is gerechtigd om de afgegeven offerte / begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal tien procent te overschrijden.

De opdrachtgever zal de offerte / begroting van Kubus Coöperatie u.a. binnen 30 werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Kubus Coöperatie u.a. retourneren. Offerte / begroting die niet tijdig zijn geretourneerd worden als vervallen beschouwd. Indien op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden door Kubus Coöperatie u.a. worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de offerte / begroting is voltooid, zal Kubus Coöperatie u.a. gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de offerte / begroting zijn begrepen of een goedgekeurde offerte / begroting helemaal niet tot stand komt.

3. Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van Kubus Coöperatie u.a. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Kubus Coöperatie u.a. een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Kubus Coöperatie u.a. het recht binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Kubus Coöperatie u.a. is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed c.q. gehonoreerd. Honorarium, tarieven en kosten van de opdracht: Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Kubus Coöperatie u.a. noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. In afwijking van het gestelde in het vorige lid heeft Kubus Coöperatie u.a. het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan de opdrachtgever door te berekenen.

5. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd (welke niet in de tarieven zijn inbegrepen), worden maandelijks bij (voorschot) declaratie of in afgesproken termijnen in rekening gebracht, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening op de declaratie. Betaling dient te zijn ontvangen binnen veertien dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het Kubus Coöperatie u.a. vrij om zonder nadere ingebrekestelling opdrachtgever en/of debiteur te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim ingaande de 14e dag na factuurdatum, zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling is vereist. De door de opdrachtgever verschuldigde contractuele-rente bedraagt 1% per maand. Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 350,= alles exclusief BTW. Indien betaling achterwege blijft, kan Kubus Coöperatie u.a. de uitvoering van de opdracht opschorten, tot het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen, rapporten en gegevens te gebruiken. De gegevens en bescheiden, waaronder die verstrekt door opdrachtgever, kan Kubus Coöperatie u.a. met een beroep op het retentierecht bij verzuim van opdrachtgever onder zich houden tot alle openstaande vorderingen zijn voldaan, met uitzondering van de bescheiden die niet door Kubus Coöperatie u.a. zijn bewerkt. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Kubus Coöperatie u.a. is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken

6. Meerdere bureaus

Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle bureaus op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij een zelfde opdracht al reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt.

7. Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdrachten goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Kubus Coöperatie u.a. nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Kubus Coöperatie u.a. betrokken zullen zijn. Als Kubus Coöperatie u.a. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Kubus Coöperatie u.a. kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst een fax- en/of data netaansluiting. Opdrachtgever is verplicht de betreffende werkplek in te richten overeenkomstig de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

8. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever en Kubus Coöperatie u.a. geschiedt uitsluitend in onderling overleg en wordt schriftelijk vastgelegd. Kosten van derden komen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.

9. Personeel

Wijzigingen adviesteam:
Kubus Coöperatie u.a. kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Kubus Coöperatie u.a. plaatsvinden. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel: geen van beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan met de wederpartij

10. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Kubus Coöperatie u.a. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Kubus Coöperatie u.a. de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Kubus Coöperatie u.a. verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Kubus Coöperatie u.a. kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In de financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Kubus Coöperatie u.a. hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte / begroting en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt. Er geldt een opzegtermijn voor de opdrachtgever van drie maanden. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, dan wel de opzegtermijn niet in acht is genomen door de opdrachtgever, heeft Kubus Coöperatie u.a. recht op een gefixeerde schadevergoeding vanwege het ontstane bezettingsverlies ter hoogte van 25% van de totale opdracht som, onverlet het recht van Kubus Coöperatie u.a. om volledige schadevergoeding te vorderen. Kubus Coöperatie u.a. mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Kubus Coöperatie u.a. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Kubus Coöperatie u.a.. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Kubus Coöperatie u.a.. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Vertrouwelijkheid

Kubus Coöperatie u.a. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Kubus Coöperatie u.a. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Dit niet tegenstaande de verplichting van Kubus Coöperatie u.a. ten gevolge van beroepsregelgeving ten aanzien van onder meer de melding van verdachte transacties, onderzoek naar de identiteit van opdrachtgever etc. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Kubus Coöperatie u.a. aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Kubus Coöperatie u.a., zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen

15. Aansprakelijkheid

Kubus Coöperatie u.a. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door de opdrachtgever en derden ten gevolge van de naleving door Kubus Coöperatie u.a. van de voor hem geldende beroepsregelgeving; Kubus Coöperatie u.a. is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan Kubus Coöperatie u.a. onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
Kubus Coöperatie u.a. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtgever.
Kubus Coöperatie u.a. is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kubus Coöperatie u.a. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Kubus Coöperatie u.a. uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kubus Coöperatie u.a. beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op bedrag van het honorarium dat in de zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 100.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
Opdrachtgever vrijwaart Kubus Coöperatie u.a. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Kubus Coöperatie u.a. geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Kubus Coöperatie u.a. voor aanspraken van derden (medewerkers van Kubus Coöperatie u.a. en door Kubus Coöperatie u.a. ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

16. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17. Forumkeuze

Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Kubus Coöperatie u.a. en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank van de vestigingsplaats van Kubus Coöperatie u.a. of van de vestigingsplaats van het Kubus-kantoor. Kubus Coöperatie u.a. behoudt zich het recht voor zich te onderwerpen aan het oordeel van de rechtbank van haar keuze.

18. Reparatieclausule

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

1 juli 2011

Download het PDF

Wil je liever een PDF bestand? Download deze dan met onderstaande knop.