Wet minimumloon gewijzigd

Niet alleen meer voor arbeidsovereenkomsten; toepassing uitgebreid

Naast werknemers heeft nu ook iedereen die werkt tegen beloning op basis van een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht recht op het minimumloon. Dat betekent dus dat ook mensen die niet in dienstverband werkzaam zijn en mogelijk op klusbasis worden betaald, recht hebben op het wettelijk minimum. Maar dat leidt er wel toe, dat er een plicht op degene die betaalt komt te rusten om bij te gaan houden hoeveel uren er gewerkt zijn en wat daarvoor betaald is. Bij een eventuele controle moet immers aangetoond kunnen worden dat voldaan wordt aan de WML.

Gelukkig is deze regeling niet van toepassing op de meeste ingeschakelde zelfstandigen die werk verrichten, want als het werk verricht wordt door personen die dit doen in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt de WML dus niet. Die groep wordt geacht minder kwetsbaar te zijn.

Stukloon niet meer uitgezonderd

Tot dusverre was het mogelijk om met een werknemer af te spreken dat beloning plaats zou vinden per afgeleverd stuk werk. Die mogelijkheid is er nog altijd, maar sinds 1 januari jl. moet een werknemer voor ieder gewerkt uur tenminste het minimumloon verdienen. De enige manier om dat aan te tonen is bijhouden hoeveel stuks er per tijdseenheid worden afgeleverd. En dat levert dus een stukje extra administratie op.
Overigens bestaan er ook op deze regel weer uitzonderingen. Als het té bezwaarlijk voor werkgevers is om toezicht te houden, kan de Minister een sector hiervan uitzonderen. Op advies van de Stichting van de Arbeid wordt dan aan stukloonnorm vastgesteld.

Minimumloon over overwerk en vakantietoeslag over overwerk

Over overwerk spreken we als er meer gewerkt wordt dan het overeengekomen aantal uren. Tot dusverre gold daar de WML niet voor. Nu heeft de werknemer recht op tenminste het minimumloon over alle gewerkte uren samen. Als een werknemer in enige maand 15% overwerkt, dan zal ook minstens 115% van het minimumloon moeten worden uitbetaald. Nieuw is ook, dat overwerk sinds 1 januari jl. vakantietoeslag verschuldigd is. Hier kan bij CAO van worden afgeweken. Is er dus een CAO van toepassing, dan is het zaak dat je als werkgever controleert of daarin een afwijkende grondslag voor het loon waarover vakantietoeslag moet worden betaald is opgenomen. Verdient de werknemer meer dan 3 keer het minimumloon, dan is toepassing van deze regel ook niet verplicht, maar dan moet je dat wel met de werknemer overeenkomen.

Mogelijk ten overvloede

Eerder, per 1 juli 2017, werden er al een aantal andere wijzigingen van de WML doorgevoerd.
Zo is de leeftijd waarvoor een minimumjeugdloon geldt, verlaagd van 23 naar 22 jaar en zijn die jeugdlonen gestegen. De hogere kosten, die dat voor de werkgever met zich meebrengt, worden gecompenseerd met een regeling die “minimumjeugdloonvoordeel” wordt genoemd en die jaarlijks automatisch door de Belastingdienst wordt uitbetaald.

Wil je zeker weten dat je goed zit, neem dan contact op met je Kubus adviseur!

Wet minimumloon gewijzigd
Wet minimumloon gewijzigd

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte met het laatste nieuws van Kubus. Heb je vragen m.b.t. het nieuws? Neem dan contact met ons op via info@kubus.nl.

 • Vooruitbetaling collegegeld ter verkrijging verblijfsvergunning

  Geplaatst op: 18 juli 2024

 • Dienstverlening hospice niet te vergelijken met hotel

  Geplaatst op: 18 juli 2024

 • Toepassing werktuigenvrijstelling op zonnepanelen

  Geplaatst op: 18 juli 2024

 • Nakijken van scripties en onderwijsvrijstelling

  Geplaatst op: 18 juli 2024