Wetswijziging arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Met een de sterk veranderende arbeidsmarkt en een groter wordend belang van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking zal ook de wet omtrent de arbeidsomstandigheden gewijzigd moeten worden. Alle wijzigingen per 1 juli 2017 op een rij!

Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners
De preventiemedewerker wordt ingeschakeld bij de RI&E, de advisering en samenwerking, en het meewerken aan de uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen. Ten minste 1x per jaar overleggen de werkgever, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts of arbodienst en het medezeggenschapsorgaan over de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf.

Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding
De rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding van individuele werknemers is alleen adviserend. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers en wordt daarbij geadviseerd over de meest wenselijke handelswijze door de bedrijfsarts.

Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts
De consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer moet zodanig zijn ingericht dat er een adequate toegang is tot de bedrijfsarts of arbodienst. Dat houdt tenminste in dat iedere werknemer van de werkgever, er zonder toestemming van de werkgever gebruik van kan maken en dat er geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van het consult.

Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door onder andere bedrijfsarts
In de arbeidsomstandighedenwet worden 4 specifieke rechten/verplichtingen opgenomen:

  • De verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te bezoeken
  • De verplichting van de bedrijfsarts om aan de werknemer om de mogelijkheid van een second opinion te bieden
  • De verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben, en het recht van de bedrijfsarts om met het medezeggenschapsorgaan overleg te voeren
  • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor toezicht en handhaving op bovengenoemde onderwerpen

Het basiscontract arbodienstverlening
De wet stelt minimumeisen aan een contract tussen werkgever en arbodienstverleners. Het contract heeft enerzijds betrekking op de taken waarbij de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienst(verlener). Dit omvat RI&E, deskundige begeleiding bij ziekte, het aanbieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek en vrije toegang tot de bedrijfsarts.

Bron: Slot Verzuimbeheer
Door: Jeroen Seijsener – Kubus Apeldoorn

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant