Werknemer

Werknemer

Werknemer is de natuurlijke persoon die in een privaatrechtelijke of in een publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Voor de loonbelasting is ook degene die van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of uit een vroegere of een bestaande dienstbetrekking van een ander werknemer. Er is sprake van een dienstbetrekking wanneer aan drie criteria is voldaan:

  1. tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat een gezagsverhouding;
  2. de opdrachtnemer is verplicht om de arbeid persoonlijk te verrichten; en
  3. de opdrachtgever is verplicht tot betaling van loon.

Deze criteria zijn uitgewerkt in civielrechtelijke en fiscale jurisprudentie. Het gezagscriterium is in veel gevallen bepalend voor het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Er is al een gezagsverhouding wanneer de opdrachtnemer zich moet houden aan instructies van de opdrachtgever. In de praktijk komt voor dat er amper instructies worden gegeven, omdat degene die het werk doet weet wat hij moet doen, waardoor maar beperkt bijsturing nodig is. Toch is dan sprake van een gezagsverhouding. De verplichting om de arbeid persoonlijk te verplichten komt erop neer, dat de opdrachtnemer zich niet mag laten vervangen door een ander zonder toestemming van de opdrachtgever.

Wanneer sprake is van een dienstbetrekking, is de opdrachtgever verplicht om loonheffing in te houden op de beloning van de opdrachtnemer.

Dienstverlening aan huis

De regeling dienstverlening aan huis geldt voor particulieren die voor minder dan vier dagen in de week dezelfde persoon inhuren voor persoonlijke diensten zoals klusjes in huis, de tuin en dergelijke. Ook het verlenen van zorg, eventueel via persoonsgebonden budget, of alphahulpverlening valt onder de regeling voor dienstverlening aan huis.

De particuliere opdrachtgever hoeft geen loonbelasting of premies sociale verzekeringen in te houden of af te dragen. De particuliere dienstverlener moet zijn verdiensten in de aangifte inkomstenbelasting vermelden als resultaat uit overige werkzaamheid. Over de inkomsten is de dienstverlener wel de inkomensafhankelijke premie verschuldigd voor de Zorgverzekeringswet.

Ga naar de bovenkant