Project omschrijving

Vacature Bestuurssecretaris (m/v) 32 uur per week

Kubus Coöperatie is een franchisecoöperatie, waar verspreid door heel het land ruim 80 zelfstandige kleinere administratiekantoren en verwante specialisten bij zijn aangesloten. De organisatie kenmerkt zich erdoor, dat deze zelfstandigen niet alleen samenwerken op het gebied van kennisdeling, gemeenschappelijke inkoop en marketing, maar ook in coöperatief verband gezamenlijk het beleid bepalen, waardoor er sprake is van een grote ledenbetrokkenheid.
Waar tot dusverre de samenwerking gestalte kreeg door uitsluitend de inzet van leden, kiezen we ervoor om daarnaast beroepskrachten te gaan inschakelen daarvoor.

We zoeken dan ook naar een bestuurssecretaris (m/v), tevens kwartiermaker voor het in Cuijk te vestigen hoofdkantoor van de Coöperatie. De functie zal in aanvang voor 32 uur per week zijn met als standplaats Cuijk (waarbij deels thuiswerken tot de mogelijkheden behoort). Ofschoon het een structurele functie betreft, zal de arbeidsovereenkomst voor een jaar worden aangegaan en bij gebleken geschiktheid worden verlengd voor onbepaalde tijd.

vacature bestuurssecretaris

Functieprofiel

Voor de functie van bestuurssecretaris zoeken we naar een medewerker met een relevante vooropleiding op HBO+-niveau (bij voorkeur met een mix aan management, economie, recht en bestuurs- of bedrijfskunde), die tenminste enkele jaren ervaring heeft in een vergelijkbare organisatie en/of functie. Is in staat om te gaan met de vele belangen en standpunten die in een ledenorganisatie aanwezig zijn en deze te verbinden. Is bereid en in staat om het nieuwe kantoor vorm te geven, daar verantwoordelijkheid in te nemen, en daar een visie voor de lange termijn in te ontwikkelen. Heeft een vlotte pen en is niet alleen sociaal vaardig, maar heeft ook plezier aan contacten met leden.

 • Is de verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken in het op te zetten kantoor
 • Draagt zorg voor de planning en voorbereiding van de activiteiten van de Coöperatie, waaronder de
  termijnbewaking en agendering van vergaderingen en verslaglegging
 • Verzorgt vergaderstukken en ziet toe op het besluitvorming gereed zijn daarvan
 • Houdt toezicht op gemaakte afspraken, lopende processen en relevante verplichtingen
 • Bewaakt de uitvoering van genomen bestuursbesluiten, zet actiepunten uit en monitort deze
 • Sparringpartner voor bestuur; geeft (on)gevraagd advies op algemeen bestuurlijk gebied, actuele wet- en
  regelgeving en good governance. Beoordeelt ook de risico’s verbonden aan besluiten
 • Geeft advies over en draagt zorg voor adequate informatievoorziening betreffende organisatie brede vraagstukken en onderhoudt daarvoor de nodige contacten
 • Draagt zorg voor het actueel (doen) houden van interne reglementen en statuten
 • Draagt zorg voor het contractmanagement en is eerste contactpersoon met leveranciers
 • Is medeverantwoordelijk voor een adequate interne informatievoorziening
 • Ondersteunt commissies en werkgroepen zowel procedureel als inhoudelijk
 • Is eerste aanspreekpunt voor ledenvragen over Kubusaangelegenheden.

Wat bieden wij

Een volstrekt nieuwe functie en werkomgeving, die aan de aan te stellen kandidaat de mogelijkheid biedt om deze zelf vergaand mee vorm te geven.

Een arbeidsvoorwaardenpakket dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie, dat echter nog in belangrijke mate vorm moet gaan krijgen en bovendien zal voorzien in een groeiscenario. Wij denken in ieder geval aan een startloonindicatie vanaf € 4.000 per maand bruto bij een voltijds dienstverband excl. vakantietoeslag, aangevuld met een marktconform en eigentijds pakket.

Verdere info over de functie kan verkregen worden bij het bestuur van Kubus Coöperatie (bij voorkeur per mail bestuur@kubus.nl of via 06 – 502 357 52 bij voorzitter Joost Feijen of via 06 – 214 894 79 bij secretaris André de Vries).
Sollicitaties voorzien van een motivatie en een CV uiterlijk 31 mei 2021 aan bestuur@kubus.nl.

Download de PDF

Vacature Bestuurssecretaris