Ondernemer

Ondernemer

Ondernemer voor de inkomstenbelasting is de natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico een onderneming wordt gedreven. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer. Het doel van de activiteiten van een onderneming is het behalen van winst. De winst uit onderneming van een natuurlijke persoon wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. De winst is het totaal van de baten, verminderd met de lasten. Als de lasten hoger zijn dan de baten is het resultaat negatief. Een negatief resultaat (verlies) is aftrekbaar in box 1.

Als er geen objectieve verwachting is dat de activiteiten winst zullen opleveren, is geen sprake van een bron van inkomen en dus ook geen sprake van een onderneming. Die situatie doet zich voor als er meerdere jaren achtereen verlies wordt geleden en redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat dit in de nabije toekomst anders zal zijn. De Belastingdienst zal de aftrek van het negatieve resultaat dan niet accepteren.

Een ondernemer kan betrokken zijn bij meerdere ondernemingen. Belastbare winst uit onderneming is het totale bedrag dat de ondernemer geniet uit alle ondernemingen waarbij hij is betrokken, verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Ga naar de bovenkant