Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die door de coronacrisis zijn geconfronteerd met een omzetdaling. De omzetdaling dient ten minste 20% te bedragen om in aanmerking te komen voor subsidie. De NOW geldt voor werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus niet voor de dga. De NOW is inmiddels aan de zesde variant bezig. Deze NOW-6 geldt voor het eerste kwartaal van 2022. De NOW-3 gold voor het eerste halfjaar van 2021. De NOW-4 had betrekking op het derde kwartaal en de NOW-5 op de laatste twee maanden van 2021. De definitieve regeling van de NOW-6 is op het moment van totstandkoming van deze uitgave nog niet bekend.

Hoogte subsidie gerelateerd aan omzetdaling

Voor de loonsom is het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekkingen het uitgangspunt. Werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. De subsidie wordt verhoogd met een opslag voor werkgeverslasten van 40%. Het loon boven het plafond van twee keer het maximumdagloon per maand komt niet voor subsidie in aanmerking. De maximale subsidie wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 80-100% resp. 90-100% in 2022. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

Lees verder
Ga naar de bovenkant