Innovatiebox

Innovatiebox

In de vennootschapsbelasting bestaat de innovatiebox als een bijzondere regeling die kan worden gebruikt voor alle zelfontwikkelde immateriële activa. Voorwaarde is dat voor de ontwikkeling van deze activa een S&O-verklaring is afgegeven. De opbrengsten minus de afschrijvingen en kosten in deze box zijn belast tegen een tarief van 9% (2021: idem). Indien het resultaat negatief is wordt het negatieve bedrag verrekend tegen het normale tarief van 25,8% (2021: 25%). Uitbesteden van S&O-werk is mogelijk indien er bij de opdrachtgever voldoende activiteiten en kennis van zaken aanwezig is. Het voordeel van de innovatiebox is ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi.

Forfaitaire regeling

Op verzoek geldt een forfaitaire regeling voor het bepalen van het saldo van de voordelen die kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox. Deze forfaitaire regeling is bedoeld voor het MKB. De forfaitaire regeling houdt in dat 25% van de winst wordt aangemerkt als saldo van de voordelen uit immateriële activa dat in de innovatiebox wordt belast. Er geldt geen drempel. Het forfaitaire bedrag kent een maximum van € 25.000. Ieder jaar kan de keuze worden gemaakt om deze regeling toe te passen. Omdat de winst uit een immaterieel activum meestal niet in één jaar gerealiseerd wordt, is ervoor gekozen om de winst te verdelen over drie jaar. Dat betekent dat de forfaitaire regeling ook kan worden toegepast in de twee jaar na het jaar waarin het immateriële activum is ontstaan.

Lees verder
Ga naar de bovenkant