Fiscale reserves

Fiscale reserves

Herinvesteringsreserve
De Wet op de inkomstenbelasting kent een faciliteit om de belastingheffing over de boekwinst, die bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt behaald, uit te stellen. Voor de gemaakte boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd die als eerste afschrijving wordt afgeboekt op de aanschaf van een ander bedrijfsmiddel. De termijn waarbinnen de herinvestering gedaan moet worden is drie jaar na het jaar waarin de boekwinst is behaald. De reserve mag aangewend worden voor alle bedrijfsmiddelen. De faciliteit kan ook gebruikt worden wanneer een bedrijfsmiddel beschadigd raakt of verloren gaat. De herinvesteringsreserve kan ook worden gebruikt in geval van verplaatsing van de onderneming.

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen met een afschrijvingstermijn van meer dan tien jaar of in bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven geldt dat de herinvesteringsreserve alleen mag worden afgeboekt als deze betrekking heeft op de vervreemding van bedrijfsmiddelen met een vergelijkbare bedrijfseconomische functie. Een herinvesteringsreserve, die is gevormd bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel met een afschrijvingstermijn van meer dan tien jaar of een bedrijfsmiddel waarop niet wordt afgeschreven, mag wel worden afgeboekt op investeringen in bedrijfsmiddelen met een kortere afschrijvingsduur.

Oudedagsreserve

De ondernemer, die aan het begin van het kalenderjaar 18 jaar of ouder is maar nog geen recht heeft op AOW, mag ten laste van zijn inkomen een oudedagsreserve vormen als hij voldoet aan het urencriterium. Doel van de reserve is om liquiditeiten in de onderneming te houden door de belastingheffing naar een later tijdstip te verschuiven. De toevoeging aan de oudedagsreserve wordt op verzoek toegepast. Toevoeging is slechts mogelijk voor zover het ondernemingsvermogen groter is dan de oudedagsreserve.

Verplichte afname is uitsluitend aan de orde bij het staken van de onderneming of indien gedurende twee jaar niet meer wordt voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. De toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt 9,44% (2021: idem) van de winst, met een maximum van € 9.632 (2021: € 9.395). De toevoeging wordt verminderd met de voor deelname aan een pensioenregeling betaalde premie. De oudedagsreserve wordt op de ondernemingsbalans opgenomen.

Egalisatiereserve

Voor kosten die niet jaarlijks worden gemaakt, maar die samenhangen met de bedrijfsvoering gedurende een langere periode, zoals groot onderhoud aan gebouwen of aan schepen, kan een egalisatiereserve worden gevormd. De geschatte uitgaven worden gelijkmatig verdeeld over de jaren, waardoor de winst minder beïnvloed wordt in het jaar waarin de uitgaven worden gedaan.

Voorzieningen

Het is mogelijk om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven waartoe de onderneming juridisch of anderszins verplicht is. De toekomstige uitgaven moeten voortkomen uit feiten en omstandigheden die zich voor de balansdatum hebben voorgedaan en moeten aan de periode tot de balansdatum kunnen worden toegerekend. Verder moet redelijk zeker zijn dat de toekomstige uitgaven gedaan zullen worden. Voorbeelden van toekomstige uitgaven waarvoor een voorziening kan worden gevormd zijn bodemsanering en asbestverwijdering.

Ga naar de bovenkant