Dividendbelasting

Dividendbelasting

Dividendbelasting

De dividendbelasting fungeert als een voorheffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en als bronbelasting voor buitenlandse aandeelhouders.

Het tarief voor de dividendbelasting bedraagt 15%. In deelnemingsverhoudingen hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen.

Terugvragen dividendbelasting

Het terugvragen van dividendbelasting door middel van de aangifte inkomstenbelasting dient te geschieden binnen drie jaar. In andere EU-lidstaten gevestigde vrijgestelde lichamen hebben recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. In het buitenland wonende particulieren kunnen ingehouden Nederlandse dividendbelasting over portfolioaandelen terugvragen als zij deze belasting niet kunnen verrekenen en zij meer dividendbelasting verschuldigd zijn dan een vergelijkbare aandeelhouder die in Nederland woont. Per kalenderjaar kan slechts éénmaal een verzoek om teruggaaf worden gedaan. Het verzoek moet binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de dividendbelasting is ingehouden worden gedaan.

Vrijstellingen

Nederlandse vennootschappen die dividend uitkeren aan vennootschappen in andere EU-lidstaten hoeven geen dividendbelasting in te houden als die vennootschap voor ten minste 5% deelneemt in de Nederlandse vennootschap. Ook groenfondsen zijn vrijgesteld van het inhouden van dividendbelasting.

De inhoudingsvrijstelling geldt voor dividenduitkeringen naar landen buiten de EU waarmee Nederland een volledig belastingverdrag heeft gesloten. De inhoudingsvrijstelling geldt echter
niet als sprake is van misbruik.

Lees verder
Ga naar de bovenkant