De directeur aandeelhouder (DGA) en het belastingvrij wegstrepen van de rekening-courantschuld: de eindstand

Ongeveer een jaar geleden is in de landelijke pers veel aandacht besteed aan de “mogelijkheid” om belastingvrij een rekening-courantschuld bij de eigen BV “weg te strepen”. Met name in de situatie dat de DGA in privé weinig of geen vermogen had om de schuld te kunnen aflossen, zou sprake zijn van een “schijnlening”.

Volgens diverse publicaties zou de Belastingdienst het nakijken hebben omdat zij jarenlang de aangiften zou hebben gevolgd en daarom de “schijnlening” niet meer als dividend kunnen navorderen. Onlangs is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (de WOB) een intern memo van de Belastingdienst bekend geworden waarin de belastingdienst aangeeft op welke wijze zij het “wegpoetsen” van een rekening-courantschuld zal gaan bestrijden.

Met dit memo wordt de individuele inspecteur geïnstrueerd hoe kan worden opgetreden tegen een DGA die de rekening-courantschuld aan zijn BV onbelast wenst af te boeken. In het memo wordt de volgende maatregelen voorgesteld:

  • De aanslagregeling inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt voor alle openstaande (nog niet afgewerkte) jaren aangehouden. Er worden door de Belastingdienst nog geen definitieve belastingaanslagen opgelegd (de navorderingstermijn blijft in stand);
  • Vooroverleg met de Belastingdienst wordt geweigerd, de DGA wordt meegedeeld dat zijn standpunt zal worden bestreden;
  • Wanneer de DGA het standpunt inneemt dat er sprake is van een schijnlening, is dat volgens de Belastingdienst een nieuw feit zodat de Belastingdienst kan navorderen met boete en rente;
  • Het innemen van de stelling dat er sprake is van een “schijnlening” betekent bovendien dat er jarenlang onjuiste aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting zijn gedaan. Niet alleen de belastingplichtige is strafbaar maar ook de adviseur ! Het memo sluit in dit verband het strafrechtelijke traject niet uit, dat betekent dat er aangifte kan worden gedaan. De verjaringstermijn hiervoor is twaalf jaar!

Is er een (te) hoge rekening-courantschuld aan de BV, wat is nu de juiste aanpak?
Het meest veilige is om te bezien of er een realistisch aflossingsplan kan worden opgesteld. Denk hierbij aan het schriftelijk vastleggen van de lening, het aanbieden van zekerheden, het overeenkomen van een zakelijke rente en het vastleggen van een aflossingsschema. Het is wezenlijk dat de afspraken strikt worden nageleefd. Het lijkt mij niet zinvol om de zaak op zijn beloop te laten en af te wachten totdat de belastingdienst in actie komt.

Een (te) hoge rekening-courantschuld aan de BV in combinatie met een pensioenaanspraak in eigen beheer
Deze combinatie is fiscaal zeer explosief. Wanneer de schuld niet kan worden afgelost kan de belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht. Dat betekent maximaal 52 % inkomstenbelasting plus 20 % revisierente. Dit wordt berekend over de (hoge) commerciële waarde van de pensioenaanspraak (niet over de lagere fiscale waarde). De regeling “uitfasering pensioen in eigen beheer” die onlangs is ingevoerd, biedt de mogelijkheid om het pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV). Het voert in dit kader te ver om hier op in te gaan. Raadpleeg uw Kubus adviseur voor meer informatie.

Door: Huub Rosenboom, Kubus Doesburg RB

Artikelen gerelateerd aan…

Ga naar de bovenkant