Winst

Winst De winst, die een onderneming in een jaar maakt, wordt voor de belastingheffing bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. De belangrijkste beginselen van goed koopmansgebruik zijn het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel. [...]

Voorzieningen

Voorzieningen Het is mogelijk om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven waartoe de onderneming juridisch of anderszins verplicht is. De voorziening wordt ten laste van de winst gevormd en op de balans opgenomen. De toekomstige uitgaven [...]

Vermogensetikettering

Vermogensetikettering Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Deze keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat uitsluitend [...]

Handelsregisterwet

Handelsregisterwet De Handelsregisterwet 2007 verplicht alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. [...]

Ondernemer

Ondernemer Ondernemer voor de inkomstenbelasting is de natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico een onderneming wordt gedreven. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer. Het doel van de [...]

Meewerkende partner

Meewerkende partner De beloning voor een in de onderneming meewerkende partner van de ondernemer kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De meest verstrekkende vorm is de partner als medeondernemer bij de onderneming betrekken door een samenwerkingsverband aan [...]

Dividendbelasting

Dividendbelasting Dividendbelasting De dividendbelasting fungeert als een voorheffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en als bronbelasting voor buitenlandse aandeelhouders. Het tarief voor de dividendbelasting bedraagt 15%. In deelnemingsverhoudingen hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden en afgedragen. [...]

BV-recht

BV-recht Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door een grondige herziening die heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht is vervallen en vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de [...]

Jaarrekening deponeren

Jaarrekening deponeren De volgende organisaties zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren: BV´s; NV´s; coöperatieve verenigingen; onderlinge waarborgmaatschappijen; VOF’s en CV’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn; verenigingen en stichtingen die een onderneming drijven met een [...]

UBO-register

UBO-register De registratieplicht voor uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen is op 27 september 2020 in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding hebben bestaande rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s te registreren. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten zij [...]

Ga naar de bovenkant