Willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving Ondernemers kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van de volgende bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, mits deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Het betreft: milieu bedrijfsmiddelen; bedrijfsmiddelen, die zijn aangewezen in het belang van de economische structuur of [...]

Afschrijving bedrijfsmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen mogen niet in één keer ten laste van de winst worden gebracht. Gedurende de levensduur wordt jaarlijks afgeschreven, rekening houdend met een restwaarde aan het einde van de levensduur. Er geldt [...]

Waardering onderhanden werk

Waardering onderhanden werk Onderhanden werk en onderhanden opdrachten moeten op de balans van de onderneming worden geactiveerd. Bij de waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten moet rekening gehouden worden met het constante deel van de algemene [...]

Winst

Winst De winst, die een onderneming in een jaar maakt, wordt voor de belastingheffing bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. De belangrijkste beginselen van goed koopmansgebruik zijn het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel. [...]

Voorzieningen

Voorzieningen Het is mogelijk om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven waartoe de onderneming juridisch of anderszins verplicht is. De voorziening wordt ten laste van de winst gevormd en op de balans opgenomen. De toekomstige uitgaven [...]

Vermogensetikettering

Vermogensetikettering Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Deze keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat uitsluitend [...]

Ga naar de bovenkant