Ondernemersaftrek

Ondernemersaftrek Een ondernemer, die voldoet aan het urencriterium, heeft recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is het gezamenlijke bedrag van: de zelfstandigenaftrek; de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; de meewerkaftrek; de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; en de [...]

Willekeurige afschrijving

Willekeurige afschrijving Ondernemers kunnen de aanschaffings- of voortbrengingskosten van de volgende bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, mits deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Het betreft: milieu bedrijfsmiddelen; bedrijfsmiddelen, die zijn aangewezen in het belang van de economische structuur of [...]

Afschrijving bedrijfsmiddelen

Afschrijving bedrijfsmiddelen De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen mogen niet in één keer ten laste van de winst worden gebracht. Gedurende de levensduur wordt jaarlijks afgeschreven, rekening houdend met een restwaarde aan het einde van de levensduur. Er geldt [...]

Waardering onderhanden werk

Waardering onderhanden werk Onderhanden werk en onderhanden opdrachten moeten op de balans van de onderneming worden geactiveerd. Bij de waardering van onderhanden werk en onderhanden opdrachten moet rekening gehouden worden met het constante deel van de algemene [...]

Winst

Winst De winst, die een onderneming in een jaar maakt, wordt voor de belastingheffing bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. De belangrijkste beginselen van goed koopmansgebruik zijn het realiteitsbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het eenvoudsbeginsel. [...]

Voorzieningen

Voorzieningen Het is mogelijk om een voorziening te vormen voor toekomstige uitgaven waartoe de onderneming juridisch of anderszins verplicht is. De voorziening wordt ten laste van de winst gevormd en op de balans opgenomen. De toekomstige uitgaven [...]

Vermogensetikettering

Vermogensetikettering Een ondernemer kan in het algemeen zelf bepalen of hij een vermogensbestanddeel al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen rekent. Deze keuzevrijheid van de ondernemer wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat uitsluitend [...]

Handelsregisterwet

Handelsregisterwet De Handelsregisterwet 2007 verplicht alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. [...]

Ondernemer

Ondernemer Ondernemer voor de inkomstenbelasting is de natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico een onderneming wordt gedreven. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economisch verkeer. Het doel van de [...]

Meewerkende partner

Meewerkende partner De beloning voor een in de onderneming meewerkende partner van de ondernemer kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De meest verstrekkende vorm is de partner als medeondernemer bij de onderneming betrekken door een samenwerkingsverband aan [...]

Ga naar de bovenkant