Vrijwilligers

Vrijwilligers Aan vrijwilligers mag op jaarbasis belastingvrij een vergoeding worden verstrekt tot € 1.800 (2021: idem). De vergoeding mag niet meer bedragen dan € 180 (2021: idem) per maand.

Zelfstandige of in loondienst?

Zelfstandige of in loondienst? Kwalificatie arbeidsrelatie Niet in alle gevallen is direct duidelijk hoe een arbeidsrelatie gekwalificeerd moet worden. De verschillen tussen werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP) of freelancer enerzijds en werken in dienstbetrekking kunnen [...]

Werknemer

Werknemer Werknemer is de natuurlijke persoon die in een privaatrechtelijke of in een publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is. Voor de loonbelasting is ook degene die van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking van hemzelf of uit [...]

Pensioenwet

Pensioenwet De Pensioenwet bevat informatieverplichtingen die moeten zorgen voor meer duidelijkheid bij deelnemers aan pensioenregelingen. De taken van de betrokken partijen bij een pensioenregeling (werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder) zijn in de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is [...]

Doorschuiffaciliteiten

Doorschuiffaciliteiten Doorschuiving bij bedrijfsoverdracht aan een medeondernemer Een ondernemer, die zijn bedrijf overdraagt (verkoopt), moet over de bij overdracht behaalde winst belasting betalen. Het is mogelijk om de onderneming over te dragen zonder dat dit leidt tot [...]

Het einde van de onderneming

Het einde van de onderneming Winst omvat alle voordelen uit onderneming. Voor de belastingheffing wordt de winst in jaarmoten verdeeld. Door de verdeling van de winst in jaarmoten worden niet alle voordelen van de onderneming belast. Daarom [...]

Fiscale reserves

Fiscale reserves Herinvesteringsreserve De Wet op de inkomstenbelasting kent een faciliteit om de belastingheffing over de boekwinst, die bij vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt behaald, uit te stellen. Voor de gemaakte boekwinst kan een herinvesteringsreserve worden gevormd [...]

Bijtelling privégebruik woning

Bijtelling privégebruik woning Voor het privégebruik van een woning, die tot het ondernemingsvermogen behoort en waarvan de kosten ten laste van de winst komen, moet een correctie op de winst worden aangebracht. Bijtelling privégebruik woning 2022 Wil [...]

Ga naar de bovenkant