BV-recht

BV-recht

Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door een grondige herziening die heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht is vervallen en vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de wet een basisregeling geeft, waarvan in de statuten kan worden afgeweken. Bevatten de statuten op een bepaald punt geen afwijkende bepalingen, dan geldt de wettelijke regeling. De veranderingen in de wetgeving hebben niet alleen gevolgen voor nieuwe BV’s. Ook bestaande BV’s krijgen hiermee te maken, omdat de nieuwe regels in het algemeen onmiddellijk in werking zijn getreden en statutaire bepalingen die in strijd zijn met de wet ongeldig zijn.

Het oprichten van een BV is eenvoudiger geworden. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 en de bankverklaring zijn afgeschaft. Wanneer de storting op aandelen in natura plaatsvindt, is accountantscontrole niet meer nodig. De drempel om te kiezen voor de rechtsvorm BV voor een kleine of startende ondernemer is daardoor lager. Hoewel het verplichte minimumkapitaal was bedoeld ter bescherming van crediteuren, kwam daar in de praktijk vaak weinig van terecht. De bescherming van crediteuren is verbeterd door een verbod op het uitkeren van dividend wanneer duidelijk is dat de BV haar schulden niet kan betalen. De bestuurders moeten toestemming geven voor een uitkering aan aandeelhouders. Handelen zij in strijd met dat verbod, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk.

Er is meer vrijheid om de statuten van een BV naar eigen wensen in te richten. Zo kunnen aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht worden uitgegeven. In de akte van oprichting van een BV staat het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte daarvan. Als er verschillende soorten aandelen zijn, dan worden deze in de akte genoemd en wordt het geplaatste en gestorte kapitaal uitgesplitst naar soort. Door stemrechtloze aandelen kunnen sommige aandeelhouders worden uitgesloten van stemrecht. Deze mogelijkheid zou benut kunnen worden voor werknemersparticipatie. Winstrechtloze aandelen delen niet in de winst van de BV, maar hebben wel stemrecht. De combinatie van stemrechtloos en winstrechtloos in een aandeel is niet mogelijk. Aandeelhouders met een minderheidsbelang worden door de wetswijzigingen beter beschermd. Zo moeten alle aandeelhouders het eens zijn over statutaire wijziging van de medezeggenschap van aandeelhouders. Het aandelenkapitaal van een BV hoeft niet in euro’s te luiden maar mag ook in vreemde valuta.

De mogelijkheden voor aandeelhouders om besluiten buiten vergadering te nemen zijn verruimd. Aandeelhoudersvergaderingen mogen ook in het buitenland worden belegd.

De verplichte blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen is afgeschaft. Dat betekent dat een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen niet langer goedkeuring nodig heeft van de medeaandeelhouders of de aandelen aan zijn medeaandeelhouders moet aanbieden. In de statuten kan worden bepaald dat de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen voor een bepaalde periode is uitgesloten. De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders is verbeterd.

De statuten van een bestaande BV hoeven niet te worden gewijzigd in verband met de nieuwe wetgeving. Om optimaal te profiteren van de nieuwe mogelijkheden kan dat wel wenselijk zijn. Statutenwijziging is vereist voor de invoering van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen, voor de invoering van de bevoegdheid voor bepaalde aandeelhouders om een bestuurder te benoemen en voor aanpassing van de blokkeringsregeling. Andere zaken die samenhangen met de statuten van de BV, zoals bestaande aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur, verdienen aandacht en dienen mogelijk te worden aangepast.

Ga naar de bovenkant