Vrijwilligers

30%-regeling

Uit het buitenland afkomstige werknemers met een bijzondere deskundigheid kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten krijgen van 30% van het loon inclusief de vergoeding. Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die samenhangen met verblijf buiten het land van herkomst van een werknemer. Als een werknemer niet (meer) onder de 30%-regeling valt, dan kunnen wel de werkelijke extraterritoriale kosten vrij worden vergoed.

Schaarse specifieke deskundigheid

Om aan te tonen dat een werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, geldt een salarisnorm. Aan de eis van een schaarse specifieke deskundigheid is voldaan als de werknemer een fiscaal loon heeft van € 39.467 (2021: € 38.961) (exclusief de vergoeding) of meer. Voor wetenschappers geldt geen salarisnorm. Voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en beschikken over een afgeronde masteropleiding geldt een verlaagde salarisnorm van € 29.616 (2021: € 29.616).

Duur van de 30%-regeling

De 30%-regeling kent sinds 1 januari 2019 een maximale looptijd van vijf jaar. De verkorting van de looptijd geldt met ingang van 2021 ook voor bestaande gevallen. Van 2012 tot en met 2018 was de maximale looptijd acht jaar. Tot en met 2011 was de looptijd maximaal tien jaar.

Definitie ‘ingekomen werknemer’

De 30%-regeling geldt voor werknemers die minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen voordat zij in Nederland gaan werken. Deze voorwaarde is ook van toepassing bij de tussentijdse beoordeling van oudere beschikkingen inzake toepassing van de 30%-regeling.

Promovendi

Buitenlanders die na hun promotie aan een Nederlandse universiteit in Nederland gaan werken, kunnen ook gebruik maken van de 30%-regeling. De periode van promoveren wordt niet langer gezien als periode van verblijf in Nederland. Uiteraard moeten zij voldoen aan de overige voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling.

Gevolgen bijzonder verlof

Als werknemers door het opnemen van ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof niet langer voldoen aan het looncriterium van de 30%-regeling, blijft een eventuele loonsverlaging als gevolg van het opnemen van deze vormen van verlof buiten beschouwing. Op deze wijze blijven deze werknemers aan het looncriterium voldoen. Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof in werking getreden. Het aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof en pleegzorgverlof zijn toegevoegd aan de uitzondering op het looncriterium voor de 30%-regeling.

Ga naar de bovenkant